Regulamin - KNM Service Sp. z o.o.


Regulamin świadczenia usług i sprzedaży

za pośrednictwem sklepu internetowego

itszafy.pl

 

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument, który kompleksowo reguluje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz zawierania z nim transakcji za pośrednictwem Sklepu.
 2. Usługodawca (zwany również Sprzedawcą) - ENC Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim(63-400) przy ulicy Spokojnej 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000341238, NIP: 622-272-42-62, REGON: 301258369, kapitał zakładowy: 5.000,00 złtelefon: +48 62 720 58 08, e-mail: info@itszafy.pl, będący usługodawcą w myśl art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)
 3. Klient – (I) osoba fizyczna, (II) osoba prawna lub (III) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną na mocy przepisów szczególnych, która zamierza nabyć lub nabywa od Sprzedawcy towary za pośrednictwem Sklepu;
 4. Strony - Usługodawca oraz Klient łącznie;
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.itszafy.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca umożliwia Klientom nabycie towarów wchodzących w skład jego asortymentu poprzez kierowane wobec nich zaproszenia do zawarcia umowy.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady rejestracji oraz korzystania z konta Klienta umożliwiającego składanie zamówień w Sklepie,
  2. zasady dokonywania transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w szczególności warunki zawarcia umowy, jej wykonania oraz odpłatności za towar.
 2. Sprzedawca jest profesjonalnym podmiotem z zakresu sprzedaży systemów oraz elementów automatyki przemysłowej, w szczególności szaf teletechnicznych oraz wszelkich komponentów wymaganych dla ich prawidłowego działania.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca oferuje Klientom nabycie asortymentu stanowiącego komponenty automatyki przemysłowej lub kompletne systemy teletechniczne.
 4. Zawarcie umowy możliwe jest bez ograniczeń terytorialnych, chyba że dostawa towaru w miejsce wskazane przez Klienta jest niemożliwa poprzez podmioty świadczące profesjonalnie usługi kurierskie (dalej: Kurier), z którymi współpracuje Sprzedawca, lub Sprzedawca, z uwagi na problemy technicznie uzna, że nie dostarcza towarów dla podmiotów z określonej lokalizacji / obszaru geograficznego.

 

§ 3. Obowiązki Klienta

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. posługiwania się poprawnymi danymi w procesie rejestracji konta Klienta oraz przez cały czas jego utrzymania, w szczególności w zakresie oznaczenia poprawnych danych teleadresowych Klienta, będących miejscem dostawy towaru;
 2. podejmowania z rozwagą decyzji co do składania zamówienia w Sklepie, w szczególności w zakresie wyboru towaru oraz jego ilości;
 3. dokonania płatności w terminie i w kwocie wynikającej z potwierdzenia dokonania transakcji;
 4. zbadania towaru w zakresie jego jakości, ubytków lub uszkodzeń niezwłocznie po wydaniu towaru.

 

§ 4. Warunki korzystania ze Sklepu oraz wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu przeznaczone jest dla osób pełnoletnich.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego (komputera, tabletu, smartphone'a etc.) połączonego z siecią internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera lub innego urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.
 3. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu nie może powodować zakłóceń w jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez dokonywanie nadmiernej ilości zapytań do serwerów Serwisu (DDoS).
 4. Zabronione jest wprowadzanie przez Klienta treści bezprawnych do jakiegokolwiek elementu Sklepu lub usługi. W szczególności zabronione jest dodawanie treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, sprzecznych z dobrymi obyczajami, wulgarnych, ksenofobicznych, stanowiących groźby lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 5. Rejestracja konta Klienta w Sklepie

 1. Rejestracja konta przez Klienta jest dobrowolna.
 2. Rejestrując konto Klient uzyskuje możliwość udziału w realizowanych programach lojalnościowych, promocjach lub uzyskiwania rabatów, których zakres oraz treść wynika z odrębnych oświadczeń składanych przez Sprzedawcę. Zastrzega się równocześnie, że rejestracja konta Klienta nie stanowi gwarancji zaproszenia do programu lojalnościowego lub udzielenia rabatu.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie oraz zaakceptowanie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego za pośrednictwem odnośnika umieszczonego na stronie głównej Sklepu.
 4. Warunkiem rejestracji konta jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.
 5. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik wybiera swoje hasło oraz podaje adres e-mail, który wykorzystywany jest w celu identyfikacji użytkownika, potwierdzenia faktu rejestracji oraz, w razie konieczności, ponownego ustanowienia hasła.
 6. Sprzedawca informuje, że niezachowanie przez Klienta w tajemnicy danych dostępowych do konta lub adresu e-mail rodzi zagrożenie zawarcia w jego imieniu umów sprzedaży przez osobę trzecią. Sprzedawca w żaden sposób nie odpowiada za uchybienia w zabezpieczeniach dostępu do konta lub adresu e-mail po stronie Klienta, w szczególności za uchybienia skutkujące uzyskaniem dostępu do konta Klienta przez osobę trzecią.
 7. Dane podawane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym muszą być zgodne z prawdą i nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności zabrania się posługiwania adresem e-mail osoby trzeciej.
 8. Sprzedawca uprawniony jest do wypowiedzenia świadczenia usługi ze skutkiem natychmiastowym oraz usunięcia konta Klienta w przypadku:
  1. podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie procesu rejestracji lub bezzasadnej rejestracji przez tego samego Klienta kilku kont,
  2. skutecznego złożenia przez Klienta zamówienia, które nie zostanie przez niego opłacone w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 9. Rejestrując konto Klient zawiera ze Sprzedawcą na czas nieoznaczony umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest utrzymanie przez Sprzedawcę konta Klienta oraz udostępnienie jego funkcjonalności umożliwiających zawieranie umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, w tym np. wzięcia udziału w realizowanych programach lojalnościowych, promocjach lub uzyskiwania rabatów. Umowa o świadczenie usług może zostać przez Klienta wypowiedziana w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wystosowanie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu na adres siedziby Sprzedawcy lub złożenie oświadczenia w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail info@itszafy.pl. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta skutkować będzie trwałym usunięciem prowadzonego na jego rzecz konta.
 10. Użytkownik dokonując rejestracji Wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych zgodnie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez ENC Group Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Spokojnej 5 w celach związanych z realizacją zgłoszenia lub usługi, udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowaniem i przesłaniem oferty handlowej, lub realizacją zamówienia złożonego w sklepie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przesłania i realizacji usługi, zamówienia lub zgłoszenia. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także ich usunięcia”.

 

§ 6. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu możliwe jest zarówno przez Klientów posiadających konto w Sklepie, zalogowanych, jak i niezalogowanych oraz przez Klientów nieposiadających konta.
 2. Zawierając ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Klient akceptuje wszelkie postanowienia Regulaminu bez zastrzeżeń.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest uruchomić stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru towarów, formy płatności i dostawy w oparciu o wyświetlane komunikaty, a następnie potwierdzić zawarcie transakcji poprzez przycisk dostępny na stronie podsumowania zamówienia, gdzie określone będą zamówione towary oraz ich łączna cena brutto wraz z opłatami za przesyłkę (dostawę), jak również wybrana forma płatności.
 4. Zawierając umowę sprzedaży Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny sprzedaży towaru wraz z kosztami przesyłki, zaś Sprzedawca zobowiązany zostaje do wydania towaru Klientowi poprzez odbiór osobisty lub do jego wysłania Klientowi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera, wedle wyboru oraz ceny uiszczonej przez Klienta.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje z chwilą potwierdzenia zawarcia transakcji specjalnym przyciskiem potwierdzającym złożenie zamówienia i wolę uiszczenia związanej z nim płatności przez Klienta.
 6. Strony są zgodne, że w przypadku, gdy w chwili zawierania umowy sprzedaży Sprzedawca – pomimo błędnego komunikatu o dostępności towaru podawanego na stronie Sklepu - nie dysponuje towarem kupowanym przez Klienta lub też dysponuje mniejszą ilością sztuk danego towaru od ilości sztuk towaru kupowanego przez Klienta, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, chyba, że Strony wyraźnie postanowią inaczej (np. Klient zmniejszy ilość sztuk zamówionego towaru do ilości sztuk towaru posiadanej przez Sprzedawcę). Sprzedawca zobowiązany jest zawiadomić Kupującego o sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim za pomocą wiadomości e-mail nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili wyrażenia przez Klienta gotowości do zawarcia umowy, jak również - o ile Klient dokonał płatności za towar - dokonać zwrotu ceny uiszczonej przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych od chwili wyrażenia przez Klienta gotowości do zawarcia umowy. Strony potwierdzają także, że w sytuacji opisanej w niniejszym ustępie Klientowi nie przysługują względem Sprzedającemu żadne roszczenia (poza roszczeniem o zwrot uiszczonej ceny), w tym w szczególności żadne roszczenia odszkodowawcze.

 

§ 7. Sposoby i terminy płatności

 1. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedaży towaru wraz z kosztami przesyłki niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, po zawarciu umowy, z wyłączeniem przypadku wyboru przez Klienta formy dostawy "za pobraniem", kiedy to zobowiązany on jest uiścić cenę towaru wraz z kosztami przesyłki przedstawicielowi Poczty Polskiej lub Kuriera w momencie odbioru towaru.
 2. Płatności dokonać można:
  1. w formie przelewu bankowego, na numer konta wskazany w wiadomości e-mail otrzymanej od Sprzedawcy po zawarciu transakcji;
  2. za pośrednictwem systemu eCard, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Klientem a operatorem systemu eCard;
  3. przedstawicielowi Poczty Polskiej lub Kuriera w momencie odbioru towaru w przypadku wyboru formy dostawy "za pobraniem".
 3. Jako dzień dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, z wyłączeniem wyboru formy dostawy "za pobraniem".
 4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego, również zobowiązany jest on do dokonania przedpłaty w myśl ust. 1 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że nie jest on zobowiązany do uiszczania kosztów przesyłki.
 5. W przypadku braku zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży wraz z kosztami przesyłki w myśl ust. 1 powyżej, Sprzedawca uprawniony jest, bez uprzedniego wezwania, do odstąpienia od zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążenia Klienta odpowiednią kwotą tytułem naprawienia szkody poniesionej w związku z niewykonaniem zobowiązania, w tym szkody polegającej na utraconych przez niego korzyściach.
 6. W związku z zawarciem umowy Sprzedawca wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT lub paragon obejmujące cenę sprzedaży oraz koszt przesyłki towaru.

 

§ 8. Dostawa towaru

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do wysłania towaru w terminie czternastu dni roboczych od dnia dokonania płatności przez Klienta lub złożenia zamówienia z wyborem formy dostawy "za pobraniem", chyba że w opisie konkretnego towaru wskazany został dłuższy termin lub Klient zdecyduje się na odbiór osobisty towaru.
 2. Dostawa towaru przez Sprzedawcę następuje z wykorzystaniem Poczty Polskiej lub Kuriera, w szczególności DHL.
 3. Dokonując dostawy za pośrednictwem Kuriera lub Poczty Polskiej Sprzedawca odpowiada jedynie za winę w wyborze. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi kurierskiej/pocztowej, jeżeli tylko powierzył wykonanie czynności profesjonalnemu podmiotowi.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przedstawicielowi Kuriera lub Poczty Polskiej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem Kuriera lub Poczty Polskiej Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Kuriera lub Poczty Polskiej.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, w szczególności celem zabezpieczenia Klienta przed próbami ataków hakerskich oraz innych form oszustw internetowych, dostawa towaru następuje jedynie na adres wskazany jako dane teleadresowe Klienta w prowadzonym na jego rzecz koncie Klienta. Jako odstępstwo od tej reguły dopuszcza się zastrzeżenie przez Klienta odmiennych danych wysyłki w tytule przelewu bankowego, którym dokonano płatności za towar.
 7. Klient jako jedyny odpowiada za rzetelność danych teleadresowych wprowadzonych w koncie Klienta lub w zastrzeżeniu dokonanym w ramach płatności za towar. W szczególności zobowiązany jest on pokryć wszelkie koszty związane ze zwrotem przez Kuriera lub Pocztę Polską towaru wysłanego na nieprawidłowy adres oraz pokryć koszty ponownej wysyłki towaru, a także zrzeka się on wobec Sprzedawcy wszelkich roszczeń mogących powstać w przyszłości w związku z doręczeniem towaru osobie trzeciej, jeżeli nastąpiło to ze względu na wskazanie niepoprawnych danych teleadresowych.
 8. Nieodebranie przez Klienta towaru powoduje powstanie po jego stronie zobowiązania do pokrycia kosztów związanych ze zwrotem towaru przez Kuriera lub Pocztę Polską oraz do pokrycia kosztów ponownej wysyłki towaru. Wyraźnie zastrzega się, że nieodebranie przez Klienta przesyłki nie uprawnia go do odstąpienia od umowy, a w przypadku braku bezzwłocznego ponownego uiszczenia kosztów przesyłki Sprzedawca uprawniony jest do naliczania, bez wystosowywania uprzedniego wezwania, opłat za przechowanie zwróconego towaru w kwocie 0,5% ceny towaru dziennie.
 9. Do przesyłki zawierającej towar dołączone zostaną faktura VAT lub paragon wystawione przez Sprzedawcę.

 

§ 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi towaru wolnego od wad fizycznych oraz prawnych. Chyba, że wady te zostały Klientowi wskazane w opisie towaru, w szczególności w przypadku towarów używanych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona zostaje wyłącznie do szkody rzeczywistej, z wyłączeniem utraconych korzyści. Odpowiedzialność Sprzedawcy limitowana jest do wysokości ceny towaru zapłaconej przez Klienta na rzecz Sprzedawcy.
 3. W przypadku, gdy producent towaru objętego umową zawartą na podstawie Regulaminu udzielił gwarancji na wytwarzane przez siebie wyroby, Klientowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z oświadczenia gwarancyjnego. Sprzedawca nie udziela gwarancji we własnym zakresie.
 4. W transakcjach, dla których zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin, wyłącza się stosowanie art. 556-576 Kodeksu cywilnego dot. rękojmi za wady.

 

§ 10. Postanowienia dotyczące konsumentów

 1. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument, nie stosuje się postanowień § 6 ust. 6, § 8 ust. 4, § 9 ust. 2 i ust. 4, § 11 ust. 1 lit. e oraz § 12 ust. 4 i 5, a w ich miejsce zastosowanie znajdują przepisy niniejszego paragrafu oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, Klientowi będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w Kodeksie cywilnym.
 3. W razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej towaru Klient może, wedle swego uznania:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad, kiedy Klient zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
  2. żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest towar używany, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez okres jednego roku od dnia wydania towaru Klientowi będącemu Konsumentem.
 5. Realizacja uprawnień z tytułu rękojmi odbywa się w drodze reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem.
 6. Reklamacja powinna zostać przesłana przez Klienta będącego Konsumentem (I) w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub (II) w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail info@itszafy.pl oraz zawierać powinna:
  1. informację o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  2. wybór formy doprowadzenia towaru do zgodności z umową spośród przypadków wymienionych w ust. 3 powyżej lub form przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  3. dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 8. W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze względu na wady fizyczne lub prawne towaru, Sprzedawca uprawniony jest w pierwszej kolejności do bezzwłocznej i niepowodującej niedogodności wymiany towaru na wolny od wad lub do usunięcia wady, zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej złożenia.
 10. Jeżeli Klientem jest Konsument, przysługuje mu uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. W celu realizacji tegoż uprawnienia Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy towaru oraz jednoczesnego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru. Za datę złożenia oświadczenia przyjmuje się datę wysłania Sprzedawcy towaru wraz z oświadczeniem. Uchybienie terminowi wskazanemu w niniejszym ustępie powoduje utratę przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy oraz Formularz odstąpienia od Umowy stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 11. Odstąpienie od umowy

 1. Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez kierowania uprzedniego wezwania oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, w przypadku:
  1. niezapłacenia przez Klienta ceny sprzedaży wraz z kosztem wysyłki w terminie;
  2. nieodebrania przez Klienta wysłanej przesyłki;
  3. podania przez Klienta nieprawdziwych danych;
  4. stwierdzenia niezamierzonych wad w treści opisu towaru, na podstawie której zawarto umowę, w szczególności gdy wady te dotyczą istotnych cech towaru, ceny lub warunków płatności i dostawy;
  5. niemożności realizacji umowy ze względu na przyczyny tkwiące w towarze, w szczególności stwierdzenia jego wady;
  6. niemożności realizacji umowy ze względu na brak możliwości dostawy towaru w racjonalnym czasie w miejsce wskazane przez Klienta;
  7. wystąpienia siły wyższej.
 2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku:
  1. niewysłania przez Sprzedawcę towaru w terminie czternastu dni od dnia płatności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1;
  2. wystąpienia siły wyższej.
 3. Jeżeli Sprzedawca odstąpił od umowy sprzedaży na podstawie § 11 ust. 1 lit. a-c powyżej oraz poniósł szkodę z tego tytułu, Klient zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości, uwzględniając utracone korzyści.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, zapłacona przez niego cena zwrócona zostanie w formie tożsamej z formą płatności wybraną w toku składania zamówienia.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, jak również wszelkie stosunki prawne powstałe na jego podstawie, w tym w szczególności zawarte na jego podstawie umowy, poddaje się pod prawo polskie i interpretuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie treści zawarte w Sklepie, w szczególności utwory słowne, graficzne, dźwiękowe czy audio-wizualne, są przedmiotem praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedawcy lub innym podmiotom. Treści te chronione są przepisami ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a korzystanie z nich w jakimkolwiek zakresie oraz celu wymaga zgody Sprzedawcy.
 4. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub stało się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają nadal w mocy a zapis nieskutecznego postanowienia Strony zastąpią postanowieniem, które w sposób prawnie dopuszczalny możliwie najlepiej służy realizacji zakładanego ekonomicznego celu nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i intencji Stron.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszego Regulaminu poddaje się pod rozstrzygnięcie sądom polskim i rozpoznawane one będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jednakże do powstałych zobowiązań stosuje się każdorazowo wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgłaszać należy na adres e-mail info@itszafy.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 powyżej. Zgłoszenie zawierać powinno imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę wystąpienia wadliwości w świadczeniu usługi oraz jej opis. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w oparciu o Regulamin w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik (przedstawiciel kuriera lub Poczty Polskiej) i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę, tj. ENC Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ulicy Spokojnej 5, adres e-mail:  info@itszafy.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej w oparciu o Regulamin w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej w oparciu o Regulamin zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

 Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ENC Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ulicy Spokojnej 5

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy przez spółkę ENC Group Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim za pośrednictwem sklepu internetowego ITSZAFY.PL

Data odbioru rzeczy: ________________________

Imię i nazwisko konsumenta: ________________________

Adres konsumenta: ________________________

                               ________________________

Podpis konsumenta: ________________________

Data: ________________________

 

 

 

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Administratorem danych osobowych jest ENC Group Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Spokojnej 5.

Projekt i wykonanie BBlab